POLÍTICA DE VENDES

L’import de les taxes i preus públics d’aplicació estan regulades a la ordenança fiscal 15 Reguladora de les Taxes per la prestació de serveis d’atenció a les persones i per l’ordenança fiscal 27 General de preus públics per la prestació de serveis d’atenció a les persones .

Aquestes ordenances són d’accés públic al Portal de la Transparència del Patronat Municipals de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell a l’apartat d’Ordenances Fiscals. https://patronatmartorell.eadministracio.cat/transparency/46f39df1-9815-4830-a48a-99d9c36f6e01/

Un cop efectuat el pagament no es retornarà el seu import, llevat que el servei públic, l’activitat administrativa o el dret a la utilització o aprofitament del domini públic no es presti o desenvolupi per causes no imputables al subjecte passiu (art. 26.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals).